Oddział przedszkolny 2024/2025

Rekrutacja » Oddział przedszkolny 2024/2025

W dniu dzisiejszym (tj. 30 kwietnia 2024 r.) w szkole opublikowana została lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 10 maja 2024 r. do godz. 15:00.

 

Druk potwierdzenia woli można pobrać TUTAJ lub w sekretariacie szkoły.

 

BARDZO WAŻNE:

Brak potwierdzenia woli skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Szkoły do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.
 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w pierwszej kolejności dla kandydatów w wieku 6 lat (urodzonych w 2018 roku), mających ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w oddziale przedszkolnym, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, w którym uczestniczyć mogą także kandydaci w wieku 5 lat.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria ustawowe i szkolne.
 4. Oddział przedszkolny nie jest przedszkolem rejonowym i nie posiada wyznaczonego obwodu.
 5. Kolejność zgłoszenia wniosków ma znaczenie.
 6. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie tradycyjnej na podstawie wniosków w formie papierowej składanych przez rodziców/opiekunów prawnych na dzienniku podawczym szkoły, tj. w sekretariacie szkoły.
 7. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów ustawowych do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w szkole.
 8. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 9. W przypadku braku potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zakwalifikowanego woli zapisu do oddziału przedszkolnego, wolne miejsce przyznane zostanie kolejnemu kandydatowi z listy rekrutacyjnej.
 10. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w oparciu o takie same kryteria i zasady.
 11. O ilości otwartych oddziałów przedszkolnych decyduje  Dyrektor Szkoły na podstawie analizy ilości złożonych wniosków oraz warunków lokalowych.
 12. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia oddziału przedszkolnego w przypadku braku wystarczającej ilości kandydatów.

 

I etap rekrutacji – kryteria ustawowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

II etap rekrutacji – kryteria organu prowadzącego

 

W wypadku uzyskania przez kandydatów identycznej ilości punktów także w II etapie rekrutacyjnym o przyjęciu decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek

 

Klauzula informacyjna

 

Oświadczenie o wielodzietności

 

Oświadczenie o spełanianiu kryteriów

NazwaRozmiarData
icoOP23-24_Oswiadczenie_dotyczace_kryteriow.pdf796.64 KB2023-01-31 10:36
icoOP23-24_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf979.42 KB2023-01-31 10:36

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło