Rada Dziecięca

Dla uczniów » Rada Dziecięca

Opiekunowie:    

Agnieszka Konicka

Maria Flaszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne działania Rady Dziecięcej

 • Rada Dziecięca działająca w szkole jest  integralną częścią Samorządu Uczniowskiego.
 • Radę Dziecięcą tworzą uczniowie klas I–III.
 • Wszyscy uczniowie klas I–III należą do Rady Dziecięcej, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie Rady Dziecięcej współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.

Kompetencje Rady Dziecięcej

 • Uczniowie klas I–III mogą  przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi za pośrednictwem przewodniczących swoich klas, wychowawców lub opiekuna Rady Dziecięcej.
 • Rada Dziecięca ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

Cele i założenia Rady Dziecięcej

 

Cel główny

 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I–III

Cele szczegółowe

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I–III.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.
 • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 • Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 • Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.
 • Prowadzenie gazetki ściennej Rady Dziecięcej.
 • Sporządzanie gazetek okolicznościowych.
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 • Organizacja konkursów.

Formy realizacji:

 • Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.
 • Bieżąca aktualizacja gazetki ściennej Rady Dziecięcej.
 • Organizowanie akcji charytatywnych.
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów klas I-III.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Boisko: 603304499

Godło