Klasa pierwsza 2022/2023

Rekrutacja » Klasa pierwsza 2022/2023

Szanowni Państwo,

w dniach 1-10 czerwca trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja ta prowadzona jest w formie tradycyjnej, papierwowej.

 

Nabór dzieci z obwodu szkoły

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka poprzez wydrukowanie, wypełnienie i zlożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dostępnego tutaj: LINK.

 

Wydrukowane zgłoszenie należy wypełnić, podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do sekretariatu szkoły wraz z klauzulą informacyjną LINK oraz oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły LINK w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r. 

Wszystkie druki możan także pobrać w sekretariacie szkoły.

 

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zgłaszają kandydaturę dziecka poprzez wydrukowanie, wypełnienie i zlożenie w sekretariacie szkoły wniosku dostępnego tutaj: LINK.

 

Wydrukowany wniosek, należy wypełnić, podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły w terminie od 1 do 10 czerwca 2022 r., wraz z klauzulą informacyjną LINK oraz oświadczeniem o spełnianiu kryteriów LINK

Wszystkie druki możan także pobrać w sekretariacie szkoły.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu 4 maja w szkole opublikowana została lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

 

Wszystkim przyjętym gratulujemy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym w szkole opublikowana została lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

 

Państwo, rodzice kandydatów, logując się do systemu naborowego po godz. 15.00 (LINK) otrzymacie informację dotyczącą zakwalifikowania się dziecka.

 

W terminie od 25 kwietnia godz. 9.00 do 29 kwietnia 2022 roku godz. 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej, do której w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane dziecko. W tym celu, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1)   We wskazanym terminie zalogować się do wniosku na stronie sp-bielsko-biala.nabory.pl
2)    Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3)    Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji  wskazanej szkoły, kliknąć  w pole "Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki SZKOŁA PODSTAWOWA NR…”.
4)   Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.


Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą podstawową, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Brak potwierdzenia woli skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Szkoły do klasy I na rok szkolny 2022/2023. 

 

Już teraz osoby, które nie wzięły do tej pory udziału w naborze zapraszamy do naboru uzupełniającego. Nabór ten potrwa w dniach 1-10 czerwca 2022 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć.

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły dostępna na stronie internetowej ułatwi Państwu decyzję.

 

 

Zapraszamy na krótką filmową opowieść o ciekawym i wesołym życiu uczniów w "Dwójce". smile

 

 

 Oraz do zapoznania się z naszą ofertą na stronie naboru: LINK

 

 

Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2015,

b) urodzone w roku 2014 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,

c) urodzone w roku 2016, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z Uchwałą Rady Mirejskiej w Bielsku-Białej oraz w terminach ustalonych przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych prowadzone będzie

od 7 marca 2022 r. - godz. 9.00. do 6 kwietnia 2022 r. – godz. 15.00

w formie elektronicznej pod adresem:

sp-bielsko-biala.nabory.pl

 

Nabór dzieci z obwodu szkoły

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej sp-bielsko-biala.nabory.pl, na której jeżeli wprowadzą jedynie szkołę obwodową, to wygenerowane zostanie zgłoszenie do szkoły obwodowej. To zgłoszenie należy "złożyć" na stronie naboru oraz wydrukowane i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r. wraz z klauzulą informacyjną LINK oraz oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły LINK
Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie do szkoły obwodowej w terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej sp-bielsko-biala.nabory.pl w terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1.       „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2.       „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)
  3.       „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/poiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły „pierwszego wyboru” w terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r., wraz z klauzulą informacyjną LINK oraz oświdczeniem o spełnianiu kryteriów LINK. Druk wniosku można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie 7 marca do 6 kwietnia 2022 r. NIE BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające.

 

Przy naborze kandydatów spoza rejonu szkoły mają zastosowanie następujące kryteria:

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza rejonu szkoły obowiązujące w SP2 TS

 

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej – 20 pkt.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 10 pkt.
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.
4. Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja - 40 pkt.

 

Do wniosku należy oprócz klauzuli informacyjnej LINK dołączyć także oświadczenie o spełnianiu kryterium LINK.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło