klasa pierwsza 2017/2018

Rekrutacja » klasa pierwsza 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej prowadzona jest wyłącznie na podstawie wniosków złożonych w wersji papierowej.

Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej: 
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły
od 07.06.2017 r. (środa) do 13.06.2017 r. (wtorek)
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Liczba wolnych miejsc: 7

Wniosek do pobrania tutaj.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełaniniu kryteriów (do pobrania tutaj)

oraz ewentualnie oświadczenie rodziców dziecka urodzonego w roku 2011 (do pobrania tutaj).

------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Spotkanie odbędzie się w dniu

12 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17:00

w świetlicy szkolnej, I piętro sala nr 18.

------------------------------------------------------

 

W dniu dzisiejszym (2 czerwca, piątek ), o godzinie 15:00, w szkole zostanie wywieszona lista dzieciprzyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

 

------------------------------------------------------ 

Szanowni Rodzice !!!

W dniu dzisiejszym w szkole została wywieszona lista dzieci-kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz dzieci obwodowych, których zgłoszenie do klasy pierwszej zostało zweryfikowane pozytywnie na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzice dzieci zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli ich uczęszczania do szkoły.

Termin potwierdzania woli:

od 25 maja 2017r. od godz. 9.00 do 31 maja 2017r. do godz. 15.00.

 

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ.

 

 Druk potwierdzenia woli dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły tutaj.

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 800- 1515

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku- Białej.

 

Szanowni Rodzice

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć.

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły dostępna na stronie internetowej ułatwi Państwu decyzję.

 

W roku szkolnym 2017/2018 nabór do klas pierwszych będzie przeprowadzany przy użyciu systemu elektronicznego. Taka forma daje rodzicom możliwość wypełnienia wniosku i sprawdzenia wyników rekrutacji za pomocą Internetu.

 

W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7 letnie, urodzone w 2010 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 Druk oświadczenia dla rodziców dziecka urodzonego w roku 2011 można pobrać tutaj.

 

Szkoła planuje utworzenie czterech klas pierwszych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmuje się w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w wyniku procesu rekrutacji.

Przyjęci uczniowie zostaną przyporządkowani do klas z uwagi na wiek. Przypisanie dzieci przyjętych do poszczególnych klas nastąpi po zamknięciu procesu rekrutacji decyzją Dyrektora Szkoły.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych prowadzone będzie

od 10 kwietnia 2017 r., godz. 9:00 do 10 maja 2017 r., godz. 15:00 

w formie elektronicznej

pod adresem www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

 

I. NABÓR DZIECI Z OBWODU SZKOŁY.

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl, na której należy wypełnić zgłoszenie, wydrukować je i podpisane, wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły, dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

W przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia w formie elektronicznej (brak dostępu do Internetu), należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać

i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie

od 10 kwietnia 2017 r., godz. 9:00 do 10 maja 2017 r., godz. 15:00 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły.

 

 

II. REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1. „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2. „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać),
  3. „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu wyłącznie szkoły „pierwszego wyboru” wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (do pobrania tutaj). 

W przypadku braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej (brak dostępu do Internetu), należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

WAŻNE!

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek, należy podpisać i dostarczyć 
do szkoły "pierszego wyboru" w terminie

od 10 kwietnia 2017 r., godz. 9:00 do 10 maja 2017 r., godz. 15:00 

Do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenia (do pobrania tutaj).

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  NIE DOSTARCZONY do szkoły nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Listę dzieci zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 15:00.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli jego uczęszczania do tej szkoły w terminie od 25 maja 2017 r. od godz. 9:00 do 31 maja 2017 r. do godz. 15:00.

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ.

 

 Listę dzieci przyjętych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00 na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Terminy naboru/rekrutacji

 

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci spoza obwodu), Dyrektor Szkoły powołuje spośród pracowników pedagogicznych komisję rekrutacyjną. Komisja rozpatruje wnioski w oparciu o przyjęte w szkole kryteria i przyznaje punkty za poziom ich spełnienia.

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza rejonu szkoły obowiązujące w SP2.

1) - do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryterium.

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

 

Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

- oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- oddziałów ogólnodostępnych w szkołach pozaobwodowych – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

-oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów szkół:

  • oddziały integracyjne:

- Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna,

- Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,

  • oddziały specjalne:

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17,

- Szkoła Podstawowa nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,

- Szkoła Podstawowa nr 35 w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,

- Szkoła Podstawowa nr 39 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

 

Dyrektor szkoły zastrzega, że w każdym oddziale rezerwuje minimum 1 wolne miejsce na okoliczność zgłoszenia się uczniów zamieszkujących w obwodzie w późniejszym terminie.

 

NazwaRozmiarData
icoRegulamin_rekrutacji_SP2_TS.pdf353.60 KB2017-04-01 12:11
icooswiadczenia-kryteria,_klasa_I.pdf351.52 KB2017-04-10 16:22
icooswiadzcenie_klasa_I_ru.2011.pdf348.09 KB2017-04-13 13:55

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel./Fax: 033 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

Godło