Klasa pierwsza 2021/2022

Rekrutacja » Klasa pierwsza 2021/2022

Podajemy listę kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

WAŻNE! 

W dniach od 16 do 21 czerwca nastąpi etap potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzenie woli należy dokonać w jeden z dwóch sposobów:

poprzez złożenie go w sekretariacie szkoły

albo

poprzez wysłanie go drogą elektroniczną. Druk można pobrać z naszej strony LINK lub ze strony naboru Vulcan, wydrukować, wypełnić, zeskanować, wysłać skan jako załącznika do wiadomości na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 16 do 21 czerwca br. do godz. 15:00.

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Brak złożenia potwierdzenia woli skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Szkoły do klasy I na rok szkolny 2021/2022. W takiej sytuacji kandydat traci miejsce i trafia z automatu do szkoły obwodowej.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacaja uzupełniająca

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

 

Rekrutacja uzupełniająca trwa w dniach 1 do 10 czerwca 2021
i przeprowadzana jest wyłącznie w formie papierwoej, bez platformy online.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek wraz z oświadczeniem o speałnianiu kryteriów naborowych oraz klauzulę RODO:

Wniosek

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Klauzula RODO

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

podajemy listy przyjętych oraz nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Przypominamy, że nabór uzupełniający potrwa w dniach 1 do 10 czerwca br.
i zostanie przeprowadzony w całości w fornie papierowej.

Szczegóły w w sekretariacie szkoły tel.: 338124496

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

  

WAŻNE! 

 

W dniach od 23 do 30 kwietnia nastąpi etap potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia składanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzenie woli należy dokonać w jeden z dwóch sposobów:

poprzez złożenie go w sekretariacie szkoły

albo

poprzez wysłanie go drogą elektroniczną. Druk można pobrać z naszej strony LINK lub ze strony naboru Vulcan, wydrukować, wypełnić, zeskanować, wysłać skan jako załącznika do wiadomości na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp2bielsko.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 23 do 30 kwietnia br. do godz. 15:00.

 

BARDZO WAŻNE!!! 

 

Brak złożenia potwierdzenia woli w dniach od 23 do 30 kwietnia do godz. 15:00 skutkuje nieprzyjęciem kandydata do Szkoły do klasy I na rok szkolny 2021/2022. W takiej sytuacji kandydat traci miejsce i trafia z automatu do szkoły obwodowej.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 33 812 44 96.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice

W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Stajecie Państwo przed wyborem szkoły dla dziecka, co dla wielu rodziców jest jedną z trudniejszych decyzji jakie w tym roku muszą podjąć.

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły dostępna na stronie internetowej ułatwi Państwu decyzję.

 

 

Obowiązek szkolny

W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2014,

b) urodzone w roku 2013 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,

c) urodzone w roku 2015, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z zarzędziem przyjętym przez miasto Bielsko-Biała oraz w terminach ustalonych przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych prowadzone będzie

od 8 marca 2021 r. - godz. 9.00. do 6 kwietnia 2021 r. – godz. 15.00

w formie elektronicznej pod adresem:

http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

 

Nabór dzieci z obwodu szkoły

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl, z której należy wydrukować zgłoszenie i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 8 marca do 6 kwietnia 2021 r. wraz z klauzulą informacyjną (POBIERZ) oraz oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły (POBIERZ). Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie do szkoły obwodowej w terminie od 8 marca do 6 kwietnia 2021 r.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dzieckaw systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 8 marca do 6 kwietnia 2021 r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1.       „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2.       „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)
  3.       „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/poiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły „pierwszego wyboru” w terminie od 8 marca do 6 kwietnia 2021 r., wraz z klauzulą informacyjną (POBIERZ) oraz oświdczeniem o spełnianiu kryteriów (POBIERZ). Druk wniosku można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie 8 marca do 6 kwietnia 2021 r. nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające.

 

Przy naborze  kandydatów spoza rejonu szkoły mają zastosowanie następujące kryteria:

Kryteria rekrutacji kandydatów spoza rejonu szkoły obowiązujące w SP2 TS

 

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej – 20 pkt.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 10 pkt.
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.
4. Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja - 40 pkt.

 

Do wniosku należy oprócz klauzuli onformacyjnej (POBIERZ) dołączyć także oświadczenie o spełnianiu kryterium (POBIERZ).

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

NazwaRozmiarData
icopotwierdzenie_woli.pdf121.97 KB2021-04-22 15:14

Organ prowadzący:

 logo Towarzystwo szkolne

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

 A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

www.towarzystwo.rejbb.pl

Adres

Szkoła Podstawowa nr 2

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

Plac Marcina Lutra 7

43-300 Bielsko-Biała

Tel./Fax: 33 812 44 96

E-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl

 

IODO: inspektor@sp2bielsko.pl

Godło